top of page

21.4.2020

Délka čtení : 7 minut

Účelem tohoto Newsletter je objasnit vybrané instrumenty podpory zaměstnavatelů v boji proti COVID-19 a to zejména:

 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - Program ANTIVIRUS  

 2. Českomoravská záruční a rozvojová banka -  Úvěry COVID I, COVID II 

 3. Hospodářská komora ČR - dočasné přidělení zaměstnance – projekt „zachraň práci“

 4. Hospodářská komora ČR - osvědčení o zásahu vyšší moci

 5. Navýšení ošetřovného

 6. OSVČ - zákon č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu

 7. Další instrumenty podpory podnikání v boji proti COVID-19

       Program Technologie COVID 19

       Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19

       Program The Country For Future (CFF)

       CzechTrade - bezplatné individuální exportní poradenství

       Bankovní produkty ČEB

 

 

 1. Program ANTIVIRUS 

 

Program ANTIVIRUS schválený vládou České republiky usnesením č. 353/2020 ze dne 31. března 2020 podle § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“).

Funguje od 6.4.2020. Žádosti zaměstnavatelů přijímá Úřad práce ČR (místně příslušný dle sídla zaměstnavatele) prostřednictvím webové aplikace dostupné na www.uradprace.cz, komunikace probíhá výlučně elektronicky.

Výjimky z příspěvku programu ANTIVIRUS:

 • zaměstnavatelé ve státní správě

 • dohody o provedení práce či o pracovní činnosti

 • v případě, že zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď či v době podání vyúčtování byl pracovní poměr ukončen

 • pokud zaměstnavatel obdržel za zaměstnance jiný příspěvek od ÚP ČR

 • v případě, že náhrada mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty

 • zaměstnavatel je v likvidaci nebo konkurzním řízení

 • zaměstnavateli byla v období 3 let přede dnem podání žádosti uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce (podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

 

Příspěvek je určen ke krytí mzdových nákladů zaměstnavatele spočívajících ve vyplacené náhradě mzdy, včetně odvodů, a to pouze za zaměstnance v pracovním poměru. Příspěvek mohou získat všichni zaměstnavatelé -  podmínkou je alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru, který je účasten nemocenského a důchodového pojištění podle českých právních předpisů a který spadá do podmínek režimu A nebo B programu Antivirus. V případě zaměstnanců-cizinců je tedy rozhodné, zda jsou zaměstnáni podle českého práva a jsou účastni českého důchodového a nemocenského pojištění.

Příspěvek se poskytuje výhradně na zaměstnance, kteří jsou v době, kdy zaměstnavatel podává vyúčtování, stále jeho zaměstnanci a nebyla jim ke dni podání tohoto vyúčtování dána výpověď, ani nejsou ve výpovědní době (s výjimkou výpovědi definovaných zákoníkem práce dle § 52 písm. g) – tedy důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru a písm. h) – porušení povinnosti zaměstnancem zvlášť hrubým způsobem).

Podmínkou pro vyplacení příspěvku je, že zaměstnavatel skutečně vyplatil zaměstnancům mzdy, respektive náhrady mezd, a řádně z nich odvedl povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance a za zaměstnavatele.

Náhrady mezd jsou rozděleny do dvou režimů

 

 

 

 

 

 

Režim A

Ad 1) § 191 ZP- překážka v práci na straně zaměstnance 

 

Hygienická stanice nebo lékař nařídil zaměstnanci karanténu nebo izolaci (podle § 2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě §191, resp. § 347 odst. 4 ZP), může se jednat i o karanténu nařízenou v zahraničí.

Zaměstnanci náleží za prvních 14 kalendářních dní trvání karantény náhrada mzdy podle § 192 ZP. Jedná se o stejný případ jako v případě dočasné pracovní neschopnosti.

Z ČSSZ je zaslána e-neschopenka (v kolonce profese je uvedeno „karanténa“)

Náhrada mzdy náleží ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku. Tato náhrada nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění (ani ze strany zaměstnance ani ze strany zaměstnavatele) ani dani z příjmů ze závislé činnosti. Po uplynutí prvních 14 dnů, je po té poskytována prostřednictvím ČSSZ a zaměstnavatel u ní postupuje jako u dočasné pracovní neschopnosti, která trvá více než 14 dnů.

 

 

 

 

Zdroj: http://delfy.cz/ucetni-podpora/mzdy/vypocty/pumerny-vydelek-redukovany/

Ad 2) § 208 ZP - jiná překážka na straně zaměstnavatele (uzavření provozu usnesením vlády v rámci nouzového stavu, resp. opatřením ministerstva zdravotnictví a resp. krajskou hygienickou stanicí)

Rozhodující jsou opatření platné v době vzniku překážky v práci, tj. v době, za níž bude zaměstnavatel žádat o poskytnutí příspěvku.

V souladu s § 208 ZP je zaměstnavatel povinen zaměstnancům vyplácet náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku zaměstnance, tato náhrada podléhá odvodům (sociální a zdravotní za zaměstnance i zaměstnavatele) a dani z příjmů ze závislé činnosti.

Zaměstnavatel v žádosti/ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady.

 

Výše příspěvku v Režimu A: 80 % náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 39 000 Kč za jednoho zaměstnance měsíčně.

 

 

Režim B

(související hospodářské potíže)

 

Ad 1) § 208 ZP jiná překážka na straně zaměstnavatele (min. 30 % zaměstnanců je nemocných, v karanténě, nebo pečuje o dítě atd)

Chybí podstatná část zaměstnanců, a proto zaměstnavatel nemůže zbývajícím zaměstnancům přidělovat práci.

V souladu s § 208 ZP je zaměstnavatel povinen zaměstnancům vyplácet náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku zaměstnance, tato náhrada podléhá odvodům (sociální a zdravotní za zaměstnance i zaměstnavatele) a dani z příjmů ze závislé činnosti.

 

Ad 2) § 207 a) ZP - prostoj (chybí suroviny)

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy ve výši 80 % jeho průměrného výdělku

 

Ad 3) § 209 ZP – částečná nezaměstnanost (chybí poptávka)

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy minimálně ve výši 60 % jeho průměrného výdělku (může být upraveno jinak dle dohody s odborovou organizací nebo dle vnitřního předpisu).

Pravidla společné pro situaci ad 2) a ad 3)

V obou případech náhrad mzdy podléhá odvodům (sociální a zdravotní za zaměstnance i zaměstnavatele) a dani z příjmů ze závislé činnosti.

V obou těchto případech je možné, že zaměstnanci částečné pracují, např. jeden den v týdnu, nebo každý den jen část pracovní doby (záleží na druhu provozu a konkrétních podmínkách). V takovém případě za skutečné odpracovanou dobu zaměstnanci dostávají mzdu odpovídající skutečné odpracované době a náhradu mzdy dostávají za tu část pracovní doby, kterou z důvodu překážek pracovat nemohli.

Skutečnosti prokazující vazbu vzniku konkrétní překážky v práci na epidemiologickou situaci jak v ČR, tak v zahraničí, nebudou po zaměstnavateli k posouzení oprávněnosti poskytnutí příspěvku vyžadovány.

Zaměstnavatel v žádosti/ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady.

 

Výše příspěvku v REŽIMU B: 60 % náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 29 000 Kč za jednoho zaměstnance měsíčně.

 

 

    2. Úvěry COVID I, COVID II (ČMZRB)

 

Program Českomoravské záruční a rozvojové banky, konkrétně úvěry COVID I, COVID II uvede VARGA Legal v tomto Newsletter pouze stručně a to s ohledem na níže uvedená fakta:

16. 3. 2020 spustila ČMZRB bezúročný úvěr pro podnikatele COVID I a to v rozmezí  od 500 tis. Kč do 15 mil. Kč. Příjem žádostí byl k 20. 3. 2020 dočasně pozastaven.

30. 3. 2020 vyhlásila ČMZRB spolu s MPO program COVID II. Příjem žádostí do tohoto programu byl spuštěn 2. 4. 2020.  První kolo příjmu žádostí bylo uzavřeno 3. 4. 2020. Další kolo bude vyhlášeno dle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Zdroj: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

 

   3. Hospodářská komora ČR - Dočasné přidělení zaměstnance -  projekt „zachraň práci“

Up-date k 20.4.2020

Jedním z nejsilnějších průvodních znaků COVID-19 z pohledu pracovního trhu je volatilita (fluktuace) možností uplatnění zaměstnanců s ohledem na jejich pracovní náplň a specializaci.

V této souvislosti je jedním z řešení § 43a ZP, tedy institut tzv. dočasného přidělení zaměstnance. Dočasně přidělený zaměstnanec zůstává nadále v pracovníkem původního zaměstnavatele, ale pracovní úkoly mu ukládá firma, k níž je přidělen za zákonem stanovených podmínek.

Hospodářská komora ČR integrovala a vytvořila koncept, který firmám nabízí „sdílení“ pracovních kapacit.

Více informací naleznete na

https://www.komora.cz/zachranpraci/

https://www.worklinks.com/#intro

 

   4. Hospodářská komora ČR - Osvědčení o zásahu vyšší moci

Hospodářská komora ČR vystavuje Osvědčení o zásahu vyšší moci  (k datu 20.4.2020 nadále se slevou 50%). Zvýhodněná cena by měla platit do konce nouzového stavu.

Účelem tohoto osvědčení je zproštění podnikatele k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku.

Osvědčení je možné vystavit žadateli, který je zapsán v zákonem stanovené evidenci (např. česká společnost, pobočka zahraniční společnosti), který má smluvní vztah se zahraničním subjektem.

Osvědčení se zásadně vystavuje pro účely užití v právních vztazích v mezinárodním obchodě.

Zdroj: https://www.komora.cz/koronavirus/

 

  5. Navýšení ošetřovného

Up-date 17.4.2020

Došlo k navýšení ošetřovného z 60% na aktuálně 80% denního základu příjmu zaměstnanců (schváleno vládou ČR).

V tento moment není jednoznačné, zda se tato změna bude týkat i OSVČ - živnostníků, kteří pečují o své blízké.

Ministerstvo práce (Jana Maláčová) to předpokládá, nicméně zatím nepotvrdilo srovnání podmínek pomoci s tím, že s návrhem na navýšení ošetřovného musí přijít MPO (Karel Havlíček). Resort by měl výzvu k podávání žádostí o podporu za duben vyhlásit 1.5.2020.

 

   6. Zákon o kompenzačním bonusu č. 159/2020 Sb. – pomoc OSVČ

Subjektem kompenzačního bonusu je OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, nebo osoba, jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po 31. srpnu 2019.

 

Zákon o kompenzačním bonusu tento přiznává OSVČ, pokud subjekt kompenzačního bonusu nemohl tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, přičemž tyto okolnosti vyjmenovává v § 3 odst 1 písm a) z e) tzv. demonstrativním způsobem (tedy může jít i o důvody jiné).

 

Subjektu kompenzačního bonusu nevzniká nárok na

a) podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost za kalendářní den, za který obdržel kompenzační bonus,

b) kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost.

 

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období. Bonusovým obdobím je období od 12.03.2020 do 30.04.2020.

 

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období. Není-li tato žádost v této lhůtě podána, nárok na kompenzační bonus zaniká.

Kompenzační bonus je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Od daně z příjmů fyzických osob je v roce 2020 osvobozen příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ.

 

Co se týká sankcí, upozorňuje VARGA Legal, že dle § 8 odst. 2 Zákona o kompenzačním bonusu zjistí-li správce bonusu (tedy příslušný FÚ) na základě postupu k odstranění pochybností nebo na základě daňové kontroly, že nebyly splněny podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus a kompenzační bonus nebyl vyměřen ve správné výši, doměří daň ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné.

    7. Další instrumenty podpory podnikání v boji proti COVID-19

 • Programy Technologie COVID 19 a Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19. Podporují výrobu zdravotnických prostředků a vývoj a nasazení nových technologií pro boj proti koronavirové nákaze.

Podrobnosti na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podporuje-ceske-firmy-v-boji-s-covid-19--schvaleny-nove-programy--253656/.

 • Program The Country For Future (CFF) pro inovační projekty. Zaměřuje se na oblasti národního start-up a spin-off prostředí, digitalizaci a chytré investice a mimo jiné podporuje usnadnění robotizace, automatizace a prosazování inovací ve firmách s důrazem na malé a střední podniky v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0 a klíčovými trendy perspektivních odvětví.

Podrobnosti na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-v-programu-the-country-for-the-future-_-zamereni-covid-19--253794/

 • Bezplatné individuální exportní poradenství. Poskytuje 58 expertů na teritoria celého světa z agentury CzechTrade. A to jak přes českou centrálu v Praze, tak i v zahraničních kancelářích.

Podrobnosti na https://www.czechtrade.cz/media/tiskove-zpravy/archiv/czechtrade-nove-poskytuje-bezplatne-individualni-exportni-poradenstvi.

 • Bankovní produkty ČEB. Předexportní financování, úvěry, odkup pohledávky či záruční produkty na uvolnění cashflow. Služby českým firmám od České exportní banky (ČEB) ve spolupráci s Exportní a garanční pojišťovací společností (EGAP).

 

Podrobnosti na https://www.ceb.cz/novinky/tiskove-zpravy/ceb-nabizi-exporterum-pomoc-a-zvyhodnene-podminky/.

 

Závěr:

VARGA Legal upozorňuje, že výše uvedené instrumenty podpory zaměstnavatelů v boji proti COVID-19 jsou platné ke dni sepsání tohoto Newsletter-u nebo k datu uvedeném v tomto Newsletter-u u konkrétního instrumentu.

bottom of page